کتاب

هدف از تالیف کتاب آشنا ساختن عموم مردم با اصول روان شناسی فردی است.گنجی که در درون شما نهفته استبسیاری از افراد از این گنج خبر ندارند . گنجی که ثروت بی پایان است هر چه را که بخواهید میتوانید از درون این معدن می توانید بیرون بیاورید

چرا بعضی می توانند به موفقیت های بزرگ برسند؟

امروزه اطلاعات، متاع پادشاهان است. ولی باید به آنها عمل کرد و عمل کردن است که باعث موفقیت های خیلی زیاد و پادشاهی کسانی مثل استیو جابز می شود.