نظرات دانشجویان

سحر دهپرور

عارفه فخار

شیوا بابایی

مینا حسن پور

مهدیه کمشکی

سحر صمدیان

محدثه جهرمی

فقط یه ایمیل مونده 50%